A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

5281 (P) - Pagkilos sa Pagdidisiplina at Pagpapaalis

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 5281

PAGDISIPLINARY NA PAGKILOS AT PAGBABAW

Progresibong Disiplina

Depende sa uri ng problema o pag-uugali sa pagganap ng trabaho, alinman sa isa o higit pa sa mga sumusunod na hakbang sa progresibong disiplina ay maaaring gawin ng naaangkop na superbisor:

A. Pagpapayo

Ang mga miyembro ng kawani ay kailangang maabisuhan kaagad tungkol sa pagkilos/pag-uugali na hindi naaangkop, ilegal, o negatibong nakakaapekto sa kapaligiran ng pag-aaral.

B. Berbal na Babala

Ang isang pasalitang babala ay maaaring ibigay sa isang miyembro ng kawani sa tuwing ang naturang aksyon ay itinuturing na naaangkop o kapag ang pagpapayo ay hindi naging epektibo. Ang isang talaan ng aksyon na ito ay dapat itago sa file ng tauhan ng miyembro ng kawani.

C. Nakasulat na Babala

Ang isang miyembro ng kawani ay maaaring bigyan ng nakasulat na babala kapag ang nakaraang pasalitang babala ay hindi nagresulta sa inaasahang pagpapabuti o kapag ang mas matinding paunang aksyon ay itinuturing na nararapat. Ang isang kopya ng naturang babala ay dapat ilagay sa file ng tauhan ng kawani.

D. Nakasulat na Saway

Ang isang kawani ay maaaring bigyan ng nakasulat na pagsaway kapag ang ibang mga hakbang sa progresibong disiplina ay hindi nagresulta sa inaasahang pagpapabuti o kapag ang mas matinding paunang aksyon ay kinakailangan.

E. Suspension/Discharge

Ang isang kawani ay maaaring masuspinde sa tungkulin nang walang bayad ng kanyang superbisor para sa alinman sa mga kadahilanang nakasaad sa mga pamamaraang ito. Ang isang miyembro ng kawani ay dapat makatanggap ng nakasulat na paunawa ng naturang pagsususpinde kasama ng abiso na maaari siyang mag-iskedyul ng isang pretermination meeting kasama ang superintendente. Ang aksyon sa pagpapalabas ay maaaring gawin ng lupon batay sa rekomendasyon ng superintendente. Ang miyembro ng kawani ay magkakaroon ng pagkakataong makipagpulong sa lupon bago ang naturang aksyon.

Ang isang kawani ay maaaring pansamantalang masuspinde sa tungkulin na may bayad, kung kinakailangan ng mga pangyayari, nang may paunang pag-apruba ng superintendente.

Ang isang classified staff member na nakipag-ugnayan sa mga bata, o isang sertipikadong staff member ay dapat wakasan kaagad para sa guilty plea o conviction ng anumang felony crime laban sa mga bata.

Inilabas: Setyembre 2003

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System