A+ A A-

Menu

CCF Agosto at Setyembre Menu 2023

 Ingles
 Espanyol

CCF Oktubre Menu 2023

Ingles
Espanyol

 Almusal Pagkatapos ng Bell Agosto at Setyembre Menu 2023

Paaralang elementarya
(SH, GP at ED)  

Pioneer Middle School 
Malapit na      

Mataas na Paaralan ng Lincoln  
Malapit na        

 Ingles
 Espanyol
 Ingles
 Espanyol

 Ingles
 Espanyol

Agosto at Setyembre Menu 2023

Paaralang elementarya
(BE & PP)

Garrison Middle School

Wa-Hi

iba

Ingles
Espanyol

 Ingles
 Espanyol

 Ingles
 Espanyol
 Malapit na

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System