A+ A A-

Chính sách & Quy trình Tìm kiếm

3143 (P) - Thông báo và phổ biến thông tin về các hành vi vi phạm của học sinh và thông báo về các mối đe dọa bạo lực hoặc có hại

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 3143

THÔNG BÁO VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN VÀ THÔNG BÁO VỀ BA BẠO LỰC HOẶC HẠI

A. Những kẻ phạm tội bắt cóc hoặc quan hệ tình dục học sinh đã đăng ký.

1. Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng có nghĩa vụ tiết lộ theo luật định khi nhận được thông tin về những học sinh đã đăng ký quan hệ tình dục hoặc tội phạm bắt cóc được mô tả trong Chính sách 3143. Ngoài trách nhiệm của họ được mô tả trong Chính sách 3143, hiệu trưởng có trách nhiệm phát triển một giao thức lập kế hoạch an toàn cho học sinh đã đăng ký tình dục hoặc tội phạm bắt cóc, sẽ bao gồm các cuộc họp của học sinh, thiết kế và giám sát các kế hoạch an toàn cho học sinh, và thực hiện các biện pháp bảo vệ khi học sinh chuyển trường hoặc thay đổi mức độ hoặc tình trạng của tội phạm tình dục với sự tạm tha hoặc quản chế.

2. Lập kế hoạch An toàn.
Hiệu trưởng sẽ hoàn thành việc lập kế hoạch an toàn cho học sinh đã đăng ký quan hệ tình dục hoặc phạm tội bắt cóc với nhân viên nhà trường, cơ quan thực thi pháp luật, quản chế hoặc tạm tha, nhà cung cấp dịch vụ điều trị, cha mẹ hoặc người giám hộ, người chăm sóc và người bênh vực trẻ em, nếu thích hợp, để cung cấp một môi trường học đường an toàn cho tất cả sinh viên và nhân viên. Để kế hoạch an toàn có hiệu quả, học khu sẽ hoàn tất việc tuyển sinh chính thức cho những học sinh được yêu cầu đăng ký làm tội phạm tình dục hoặc bắt cóc ngay sau khi các em yêu cầu ghi danh.

3. Họp mặt Sinh viên.
Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, làm việc cùng với các chuyên gia quản chế và tạm tha, sẽ gặp gỡ kịp thời với những học sinh đã đăng ký phạm tội bắt cóc hoặc quan hệ tình dục để lập và thực hiện kế hoạch an toàn cho học sinh. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ xác định các nhân viên trường thích hợp khác được tham gia vào cuộc họp để hỗ trợ xác định các kỳ vọng của trường. Phụ huynh hoặc người giám hộ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của học sinh cũng có thể được mời. Mục đích của cuộc họp là giúp học sinh thành công trong quá trình chuyển tiếp trở lại trường học và cung cấp một môi trường học an toàn cho tất cả học sinh và nhân viên.

4. Kế hoạch An toàn cho Học sinh.
Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định (và các nhân viên khác của trường nếu có) với sự tham vấn của các chuyên gia quản chế và tạm tha (nếu dưới sự giám sát của tòa án) sẽ lập một kế hoạch an toàn cho học sinh cho từng học sinh đã đăng ký tình dục hoặc phạm tội bắt cóc. Kế hoạch sẽ vạch ra trách nhiệm của học sinh và các bên liên quan khác để thúc đẩy những hoạt động được coi là cần thiết trong việc quản lý hành vi của học sinh một cách an toàn.
một. Kế hoạch An toàn cho Học sinh sẽ nêu ra các điều kiện và giới hạn đối với mỗi học sinh được yêu cầu đăng ký làm tội phạm tình dục hoặc bắt cóc liên quan đến các tương tác của họ trong khuôn viên trường học;
b. Đối với học sinh không dưới sự giám sát của tòa án, Kế hoạch An toàn cho Học sinh nên được phát triển cùng với nhân viên nhà trường với sự tham vấn của gia đình hoặc người giám hộ hoặc người chăm sóc của học sinh;
c. Kế hoạch An toàn cho Học sinh sẽ dựa trên nhu cầu của học sinh và bao gồm các hướng dẫn về các hành động can thiệp dự kiến ​​đối với các hành vi có nguy cơ cao và củng cố các hành vi tích cực;
d. Mỗi Kế hoạch An toàn cho Học sinh sẽ được nhân viên do hiệu trưởng chỉ định xem xét khi cần thiết.

5. Giám sát Kế hoạch An toàn.
Kế hoạch An toàn cho Học sinh đối với những học sinh đã đăng ký phạm tội bắt cóc hoặc quan hệ tình dục sẽ được nhân viên nhà trường giám sát và thực hiện các thay đổi trên cơ sở “khi cần thiết”.
một. Cơ quan quản lý nhà trường nên chuẩn bị để thực hiện các hành động thích hợp vì sự an toàn ngắn hạn và dài hạn của học sinh được yêu cầu đăng ký làm tội phạm tình dục hoặc bắt cóc và tất cả các học sinh khác;
b. Nhân viên nhà trường sẽ báo cáo với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định và cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan liên quan khác (nhà cung cấp điều trị, tạm tha / quản chế) nếu họ xác định học sinh đã không tuân theo Kế hoạch An toàn cho Học sinh.
c. Việc tuân theo Kế hoạch An toàn cho Học sinh sẽ phù hợp với các chính sách và thủ tục kỷ luật hiện có, các chính sách về hạnh kiểm của học sinh và các chính sách báo cáo bắt buộc.
Trường học có thể phát triển các nhóm đánh giá mối đe dọa học đường và giới thiệu đến các nhóm đó khi học sinh có những hành vi không phù hợp như được xác định trong Kế hoạch An toàn cho Học sinh.

6. Khi Học sinh Di chuyển hoặc Thay đổi Trạng thái.
Khi một học sinh đã đăng ký phạm tội bắt cóc hoặc quan hệ tình dục chuyển trường, dù trong hay ngoài học khu, hiệu trưởng đương nhiệm sẽ thông báo cho hiệu trưởng mới và chia sẻ hồ sơ học sinh và kế hoạch an toàn với trường mới. Nếu tình trạng phạm tội bắt cóc hoặc quan hệ tình dục của học sinh hoặc tình trạng quản chế hoặc tạm tha thay đổi, hiệu trưởng sẽ thông báo cho nhân viên nhà trường như một phần của kế hoạch an toàn của trường.

B. Phán quyết tại Tòa án vị thành niên về việc sở hữu bất hợp pháp chất được kiểm soát.
Ít nhất năm ngày trước khi hiệu trưởng sử dụng quyền riêng của mình để chia sẻ với nhân viên trường học hoặc học khu thông tin về việc xét xử học sinh tại tòa án vị thành niên vì tội tàng trữ trái phép chất bị kiểm soát vi phạm chương 69.50 RCW, hiệu trưởng trước tiên phải thông báo cho học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có quyền khiếu nại quyết định của hiệu trưởng lên giám đốc học.

Thông báo của hiệu trưởng có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản nhưng phải bằng ngôn ngữ mà phụ huynh và / hoặc người giám hộ hiểu được, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho cha mẹ hoặc người giám hộ có trình độ tiếng Anh hạn chế theo Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964.

Hiệu trưởng sẽ giải thích bằng lời nói bất kỳ quy trình nào về cách kháng nghị quyết định của hiệu trưởng hoặc cung cấp cho học sinh và phụ huynh / người giám hộ hợp pháp một bản sao của bất kỳ thủ tục bằng văn bản nào do học khu soạn thảo.

Trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ hiệu trưởng, nếu học sinh hoặc phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp phản đối việc chia sẻ thông tin được đề xuất, kể cả phản đối bằng lời nói hoặc phản đối bằng văn bản, hiệu trưởng sẽ không chia sẻ thông tin xét xử của học sinh với một nhân viên của trường hoặc học khu cho đến khi giám đốc thẩm định đơn kháng cáo.

Tổng giám đốc sẽ có năm ngày làm việc sau khi nhận được đơn kháng cáo để đưa ra quyết định bằng văn bản về vấn đề này. Các quyết định của tổng giám đốc theo tiểu mục này là quyết định cuối cùng và không bị khiếu nại thêm.

C. Thông báo về Đe doạ Bạo lực hoặc Tác hại.
Học khu có một chương trình đánh giá mối đe dọa dựa trên trường học và điều tra các báo cáo về các mối đe dọa bạo lực hoặc tổn hại có thể xảy ra phù hợp với Chính sách và Quy trình 3225 - Đánh giá Đe dọa Dựa trên Trường học.

Theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA), học khu chỉ có thể tiết lộ hồ sơ học sinh khi có sự cho phép của phụ huynh hoặc học sinh trưởng thành (học sinh từ 18 tuổi trở lên) hoặc trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hoặc an toàn, như đã định nghĩa bởi FERPA. Vì lý do đó, học khu có thể tiết lộ danh tính của những học sinh đã đe dọa bạo lực hoặc gây tổn hại chỉ khi được luật pháp cho phép.

Học khu sẽ cung cấp thông tin liên quan về mối đe dọa cho đối tượng bị đe dọa, và thông báo cho đối tượng bị đe dọa rằng nếu cơ quan thực thi pháp luật đã tham gia vào vấn đề này.

Việc đình chỉ học hoặc loại bỏ khác khỏi môi trường học đường có thể tạo ra nguy cơ gây ra phản ứng bạo lực tức thì hoặc chậm trễ trừ khi những hành động đó được kết hợp với sự ngăn chặn và hỗ trợ. Khi xem xét phản ứng thích hợp đối với mối đe dọa bạo lực hoặc tổn hại của học sinh, hoàn cảnh cá nhân của học sinh sẽ được tính đến.

Bất kỳ hình thức kỷ luật học sinh nào vì đe dọa bạo lực hoặc gây tổn hại phải phù hợp với Chính sách và Quy trình 3241 - Kỷ luật Học sinh. Kỷ luật đối với học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc khuyết tật sẽ phù hợp với Chính sách và Quy trình 2161 - Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Liên quan cho Học sinh Đủ điều kiện và Chính sách và Quy trình 2162 - Giáo dục Học sinh Khuyết tật theo Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973.

Phát hành: Tháng 2020 năm XNUMX

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến