A+ A A-

Chính sách & Quy trình Tìm kiếm

4218 - Tiếp cận ngôn ngữ

Chính sách hội đồng quản trị số 4218

TRUY CẬP NGÔN NGỮ

Hội đồng quản trị cam kết cải thiện giao tiếp hai chiều có ý nghĩa và thúc đẩy khả năng tiếp cận các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Học khu cho học sinh, phụ huynh và gia đình của các em. Hội đồng công nhận rằng những học sinh có thành viên gia đình là những người học tiếng Anh đa ngôn ngữ là tài sản của cộng đồng. Điều quan trọng là Học khu phải tìm cách giải quyết các rào cản ngôn ngữ và làm như vậy miễn phí. Để đạt được mục đích đó và theo yêu cầu của pháp luật, Học khu sẽ phát triển và áp dụng kế hoạch triển khai và duy trì chương trình tiếp cận ngôn ngữ đáp ứng về mặt văn hóa, cung cấp sự tham gia có hệ thống của gia đình được phát triển thông qua sự tham gia có ý nghĩa của các bên liên quan và phù hợp với dân số hiện tại của Học khu là học sinh và gia đình được coi là những người học tiếng Anh đa ngôn ngữ.

Ở mức tối thiểu, kế hoạch của Học khu cho chương trình tiếp cận ngôn ngữ sẽ tuân thủ các nguyên tắc của một chương trình tiếp cận ngôn ngữ hiệu quả để có sự tham gia của gia đình có hệ thống, đáp ứng về mặt văn hóa, đó là:

• Khả năng tiếp cận và công bằng. Điều này có nghĩa là các trường cung cấp quyền truy cập cho tất cả mọi người; giao tiếp hai chiều là ưu tiên hàng đầu và được đưa vào thiết kế của tất cả các chương trình và dịch vụ.

• Trách nhiệm giải trình và minh bạch. Điều này có nghĩa là chương trình tiếp cận ngôn ngữ và quy trình ra quyết định ở tất cả các cấp là: Mở, dễ tiếp cận và sử dụng được cho các gia đình; có sẵn; liên tục được cải thiện dựa trên phản hồi liên tục từ các gia đình và nhân viên; và được điều chỉnh bởi một quy trình khiếu nại rõ ràng và công bằng.

• Văn hóa đáp ứng. Điều này có nghĩa là trường học là nơi an toàn, nhân ái, nơi ý kiến ​​của mỗi gia đình được lắng nghe, nhu cầu được đáp ứng và sự đóng góp được đánh giá cao. Nhân viên nhà trường khiêm tốn và đồng cảm với các gia đình.

• Tập trung vào các mối quan hệ. Điều này có nghĩa là các trường tìm cách hiểu các gia đình mà không phán xét ở cấp độ cá nhân, xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tôn trọng nhằm nhận ra những điểm mạnh độc nhất mà mỗi gia đình và học sinh sở hữu.

Xác định các gia đình cần dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ
Học khu sẽ xác định chính xác và kịp thời phụ huynh/thành viên gia đình của những học sinh là người học tiếng Anh đa ngôn ngữ và cung cấp cho họ thông tin bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu về các nguồn dịch vụ ngôn ngữ có sẵn trong Học khu.

Phiên dịch bằng miệng
Học khu sẽ thực hiện các bước hợp lý để cung cấp cho phụ huynh/thành viên gia đình được coi là những người học tiếng Anh đa ngôn ngữ khả năng diễn giải bằng miệng thành thạo các tài liệu hoặc thông tin về bất kỳ chương trình, dịch vụ và hoạt động nào được cung cấp cho phụ huynh là những người học tiếng Anh đa ngôn ngữ và để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tương tác với nhân viên học khu quan trọng đối với việc học tập của học sinh. Học khu sẽ cung cấp các dịch vụ đó theo yêu cầu và/hoặc khi nhân viên của Học khu có thể dự đoán một cách hợp lý rằng các dịch vụ đó là cần thiết.  
Bản dịch bằng văn bản
Học khu sẽ cung cấp bản dịch bằng văn bản của các tài liệu quan trọng cho bất kỳ nhóm nào chiếm ít nhất 5 phần trăm tổng dân số cha mẹ của Học khu hoặc 1000 người, tùy theo nhóm nào ít hơn. Đối với mục đích của chính sách này, "các tài liệu quan trọng" bao gồm, nhưng không giới hạn, những tài liệu liên quan đến:
• đăng ký, nộp đơn và lựa chọn;
• tiêu chuẩn học tập và kết quả học tập của học sinh;
• các kỳ vọng về an toàn, kỷ luật và hạnh kiểm;
• giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, thông tin về Mục 504 và các dịch vụ McKinney-Vento;
• các chính sách và thủ tục liên quan đến việc đi học;
• xin phép phụ huynh trong các hoạt động hoặc chương trình;
• cơ hội cho học sinh hoặc gia đình tiếp cận các hoạt động, chương trình và dịch vụ của trường;
• sổ tay học sinh/phụ huynh;
• Kế hoạch Tiếp cận Ngôn ngữ của Học khu và các dịch vụ hoặc tài nguyên liên quan đến Chương trình;
• thông tin đóng cửa trường học; và
• bất kỳ tài liệu nào khác thông báo cho phụ huynh về các quyền của họ theo luật tiểu bang hiện hành và/hoặc chứa thông tin hoặc biểu mẫu liên quan đến sự đồng ý hoặc nộp đơn khiếu nại theo luật liên bang, luật tiểu bang hoặc chính sách của Học khu.

Nếu Học khu không thể dịch một tài liệu quan trọng do hạn chế về nguồn lực hoặc nếu một số ít gia đình yêu cầu thông tin bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh mà việc dịch tài liệu đó là không hợp lý, thì Học khu sẽ vẫn cung cấp thông tin cho phụ huynh bằng ngôn ngữ của họ. có thể hiểu được thông qua việc giải thích bằng miệng có thẩm quyền.

 

Nhân sự
Giám đốc Học khu sẽ chỉ định một nhân viên làm Điều phối viên/Liên lạc viên Tiếp cận Ngôn ngữ, người này sẽ giám sát và tạo điều kiện tuân thủ luật pháp tiểu bang và liên bang liên quan đến tiếp cận ngôn ngữ và sự tham gia của gia đình. Tên và thông tin liên hệ của Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ được chia sẻ rộng rãi để phụ huynh, nhân viên nhà trường và các thành viên cộng đồng có thể liên hệ với họ để hỏi về các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ.

Tất cả các quản lý trường học, đặc biệt là những người có tương tác nhiều nhất với công chúng như nhân viên đăng ký và nhân viên ghi danh, nhân viên được cấp chứng chỉ và nhân viên thích hợp khác được xác định bởi Điều phối viên/Liên lạc viên Tiếp cận Ngôn ngữ, sẽ nhận được hướng dẫn về cách giao tiếp có ý nghĩa với phụ huynh/thành viên gia đình là những người được coi là người học tiếng Anh đa ngôn ngữ, các phương pháp hay nhất để làm việc với thông dịch viên, cách tiếp cận kịp thời với thông dịch viên hoặc các dịch vụ dịch thuật, các dịch vụ ngôn ngữ có sẵn trong Học khu và các thông tin khác mà Điều phối viên/Liên lạc viên Tiếp cận Ngôn ngữ cho là cần thiết để thực hiện kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ và chương trình.


Nhân viên phù hợp của học khu, như được xác định bởi Điều phối viên/Liên lạc viên Tiếp cận Ngôn ngữ, cũng sẽ nhận được hướng dẫn về sự tương tác giữa chính sách này và chính sách của Học khu về giao tiếp hiệu quả với học sinh, gia đình và các thành viên khuyết tật trong cộng đồng.

Tổng giám đốc được ủy quyền thiết lập các thủ tục và thông lệ để thực hiện chính sách này.

 

Tham khảo chéo:
Chính sách Hội đồng quản trị 3210 Không phân biệt đối xử
Chính sách của Hội đồng quản trị 4129 Sự tham gia của gia đình
Chính sách của Hội đồng quản trị 4217 Giao tiếp hiệu quả

Tài liệu tham khảo pháp lý:
RCW28A.642 Cấm phân biệt đối xử
RCW 49.60 Phân biệt đối xử - Ủy ban Nhân quyền
WAC 392-400 Kỷ luật
WAC 392-400-215 Quyền của học sinh
Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền của 1964

Thông qua: ngày 18 tháng 2016 năm XNUMX
Sửa đổi: ngày 21 tháng 2017 năm XNUMX
Sửa đổi: ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến