A+ A A-

Yêu cầu dịch vụ bộ phận trợ giúp kỹ thuật

Cần trợ giúp về công nghệ?

Email: helpdesk@wwps.org
hoặc Gọi: ext. 4357 (TRỢ GIÚP)

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến