A+ A A-

Health Dept LIBRENG Immunization Clinic

Ang WW County Health Department ay nagpaplano ng walang gastos na childhood immunization event sa Disyembre 8

Lahat ng mga pamilya at bata 6 na buwan at pataas ay malugod na dumalo sa LIBRENG immunization event.
• Huwebes, Disyembre 8 mula 3-7 pm
• Providence Southgate (1025 South 2nd Avenue, Walla Walla, WA 99362)
• Walang kinakailangang insurance!

Kunin ang lahat ng bakuna na kinakailangan ng paaralan sa kaganapang ito:
• DTaP/Tdap (diphtheria, tetanus, pertussis)
• Hepatitis B
• Hib (Haemophilus influenzae type B)
• MMR (Tigdas, beke rubella)
• PCV (Pneumococcal Conjugate)
• Polyo
• Varicella (Chickenpox)
Ang iba pang inirerekomendang bakuna na magagamit ay kinabibilangan ng:
• HPV (human papillomavirus)
• Pediatric flu
• COVID-19

Anong kailangan mong malaman
• Ang mga batang wala pang 18 taong gulang ay dapat kasama ng magulang o legal na tagapag-alaga
• Lahat ng mga bata ay malugod na tinatanggap kahit saang paaralan sila pumapasok
• Dalhin ang iyong mga talaan ng pagbabakuna para sa lahat ng bakuna – pumunta sa https://wa.myir.net/rorl?next=/ upang makuha ang iyong mga talaan!
• Walang ibibigay na mga exemption/waiver sa pagbabakuna
• Available ang mga bakuna sa first-come, first-served basis
• Ang mga bata ay maaaring makakuha ng maraming bakuna kung kinakailangan
• Walang appointment, insurance, o patunay ng paninirahan na kailangan!
• Available ang $20 gift card habang may mga supply! Dagdag na pagkakataong manalo ng $200 gift card!

Tanong?
Tawagan ang Walla Walla County Dept. of Community Health.
(509) 524 2650-

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System