logo

Care and Share Food Drive

Ang Walla Walla Public Schools ay nakikipagtulungan sa Walla Walla Association of Realtors para sa taunang Care and Share Food Drive. Ang lahat ng mga donasyong pagkain ay napupunta sa Blue Mountain Action Council Food Bank upang suportahan ang mga nangangailangan. Maghanap ng mga food barrels sa mga paaralan sa buong Oktubre para magbigay ng donasyon.

Makipag-ugnayan kay Peter Swant (pswant@kw.com) para sa mga pagkakataong magboluntaryo sa pamamahagi ng mga bag ng koleksyon. Ipapamahagi ang mga bag sa mga kapitbahayan sa Oktubre 14 at 15 at kokolektahin sa Oktubre 16 at 17.

Salamat sa pagsuporta sa 40th Annual "Care & Share" Food Drive. Gumagawa ka ng pagbabago para sa aming komunidad!

Copyright © 2017 Walla Walla Public Schools. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.
Disenyo ng Website ni Walla Walla Web Weavers.
Sa pakikipagtulungan sa Walla Walla School District Communications Dept.