A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

5270 (P) - Resolution of Staff Complaints

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 5270

RESOLUSYON NG MGA REKLAMO NG KAWANI

Ang sumusunod na pamamaraan ay naitatag para sa paglutas ng isang nakasulat na reklamong inihain ng isang miyembro ng kawani:

Hakbang One

Ipapakita ng miyembro ng kawani ang reklamo sa pamamagitan ng sulat sa kanyang agarang superbisor sa loob ng 15 araw ng kalendaryo pagkatapos ng aksyon o insidente na nagbunga ng reklamo. Ang nakasulat na pahayag ng reklamo ay naglalaman ng:

  1. Ang mga katotohanan kung saan nakabatay ang reklamo habang nakikita sila ng kawani na naghahain ng reklamo;
  2. Isang pagtukoy sa mga patakaran/pamamaraan ng distrito na sinasabing nilabag; at
  3. Ang mga remedyong hinahangad.

Ang pagkabigong magsumite ng nakasulat na reklamo sa loob ng tinukoy na timeline ay magreresulta sa waiver ng reklamo.

Kung ang isang nakasulat na reklamo ay isinampa bilang pagsunod sa timeline na tinukoy sa itaas, tatalakayin ng miyembro ng kawani ang reklamong ito sa kanyang agarang superbisor. Kung ang reklamo ay laban sa isang administrador o ibang miyembro ng kawani, ang nasabing indibidwal ay maaaring dumalo sa pulong upang ipakita ang mga katotohanan ayon sa kanyang nakikita. Isang taos-pusong pagsisikap ang gagawin upang malutas ang reklamo sa antas na ito. Kung ang taong naagrabyado ay hindi nag-apela ng reklamo sa superintendente/tinalaga nang nakasulat sa loob ng 10 araw ng kalendaryo pagkatapos ng pagpupulong ng taong naagrabyado sa kanyang agarang superbisor, ang reklamo ay tatalikdan.

Pangalawang Hakbang

Ang superintendente/tinalaga ay, sa loob ng 10 araw sa kalendaryo ng pagkatanggap ng nakasulat na apela ng nagrereklamo, makipagpulong sa kawani na iyon upang marinig ang kanyang paghahabol. Kung ang reklamo ay laban sa isang administrador o ibang miyembro ng kawani, ang nasabing indibidwal ay maaaring dumalo sa pagdinig upang ipakita ang mga katotohanan ayon sa kanyang nakikita.

Magbibigay ng desisyon ang superintendente/tinalaga tungkol sa apela sa loob ng 10 araw ng kalendaryo pagkatapos ng pagpupulong ng naagrabyado sa superintendente/tinalaga. Kung ang nagrereklamo ay hindi umapela sa desisyon ng superintendente/tinalaga nang nakasulat sa board sa pamamagitan ng superintendente/tinalaga sa loob ng 10 araw sa kalendaryo, ang reklamo ay tatalikdan.

Pangatlong Hakbang

Kung maayos na iapela ng nagrereklamo ang kanyang reklamo sa lupon gaya ng ibinigay, magsasagawa ang lupon ng pagdinig upang dinggin ang apela ng desisyon ng superintendente/tinalaga. Sa apela sa harap ng lupon, ang nagrereklamo ay maaaring samahan ng abogado kung nais ng nagrereklamo. Kung ang mga administrador o iba pang kawani ay kasangkot, sila ay maaaring dumalo sa pagdinig upang ipakita ang mga katotohanan ayon sa kanilang nakikita. Ang lupon ay, sa loob ng 15 araw sa kalendaryo ng pagdinig ng reklamo, ay magpapakita ng desisyon nito kaugnay ng reklamo. Ang desisyon ng board ay ituturing na pinal.

Inilabas: Pebrero 2018

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System