A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

5260 (P) - Mga Talaan ng Tauhan

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 5260

MGA RECORD NG TAUHAN

lugar

Ang distrito ay dapat magpanatili ng file ng tauhan para sa bawat miyembro ng kawani nito.

Access ng Staff Member sa Kanyang File ng Tauhan

Ang sinumang miyembro ng kawani ay may karapatang suriin at gumawa ng mga kopya ng file ng kanyang tauhan sa mga regular na oras ng negosyo.

Dapat na naroroon ang isang awtorisadong tauhan ng Departamento ng Tauhan kapag ang isang kawani ay binigyan ng access sa kanyang file ng tauhan.

Ang distrito ay maaaring magtatag ng bayad sa pagkopya.

I-access ng Iba Sa Isang File ng Tauhan

Ang sinumang tao na pinahintulutan ng isang wastong utos ng hukuman ay dapat magkaroon ng access sa mga file ng tauhan.

Maaaring suriin ng mga punong-guro at/o mga kagyat na superbisor ang mga file ng mga kawani na nagtatrabaho sa kanilang gusali.

Pagdaragdag ng Materyal

Ang superintendente/tinalaga ay may pananagutan sa paglalagay ng materyal sa tamang file ng tauhan sa loob ng 10 araw pagkatapos matanggap o pinagmulan ng nasabing materyal. Ang lahat ng materyal na inilagay sa isang file ng tauhan ay dapat masaksihan, o pirmahan at lagyan ng petsa. Kapag ang materyal ay kritikal sa isang miyembro ng kawani, ang taong responsable sa paglalagay ng materyal na ito sa file ng miyembro ng kawani ay dapat magpasa ng isang kopya ng materyal sa miyembro ng kawani. Anumang materyal na kritikal sa isang miyembro ng kawani, na hindi ipinakita sa kanya sa loob ng 10 araw pagkatapos mailagay sa kanyang file, ay hindi dapat pahintulutan bilang ebidensya sa anumang karaingan o aksyong pandisiplina laban sa naturang kawani.

Karapatan ng Miyembro ng Staff na Tutol sa Idinagdag na Materyal

Pagtatanggi. Ang isang kawani ay may karapatang magsumite ng nakasulat na pahayag ng pagtanggi na may kaugnayan sa anumang materyal sa kanyang file ng tauhan at ilagay ang nakasulat na pagtanggi sa loob ng file. Ang isang dating miyembro ng kawani ay dapat panatilihin ang karapatan ng pagtanggi o pagwawasto para sa isang panahon na hindi lalampas sa dalawang (2) taon.

Inilabas: Setyembre 2003

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System