A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

5010 (P) - Walang Diskriminasyon at Pagpapatibay na Aksyon

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 5010

NONDISCRIMINATION AT AFFIRMATIVE ACTION

Pamamaraan ng Karaingan

Upang matiyak ang pagiging patas at pagkakapare-pareho, ang sumusunod na pamamaraan ng karaingan ay gagamitin sa ugnayan ng distrito sa mga kawani nito patungkol sa mga problema sa trabaho na saklaw ng mga batas ng estado at pederal na pantay na pagkakataon sa trabaho at/o ang programa ng afirmative action. Walang katayuang miyembro ng kawani sa distrito ang maaapektuhan sa anumang paraan dahil ginamit ng miyembro ng kawani ang mga pamamaraang ito.

A. Ang karaingan ay nangangahulugang isang reklamo na isinampa ng isang nagrereklamo na may kaugnayan sa mga di-umano'y mga paglabag sa anumang mga batas laban sa diskriminasyon ng estado o pederal.

B. Ang reklamo ay nangangahulugang isang nakasulat na paratang na nagpaparatang sa mga partikular na kilos, kundisyon o pangyayari, na lumalabag sa mga batas laban sa diskriminasyon. Ang yugto ng panahon para sa paghahain ng reklamo ay isang taon mula sa petsa ng paglitaw na siyang paksa ng reklamo. Gayunpaman, hindi maaaring ipataw ang isang deadline ng paghahain ng reklamo kung ang nagrereklamo ay pinigilan na magsampa dahil sa: 1) Mga partikular na maling representasyon ng distrito na nalutas nito ang problema na naging batayan ng reklamo; o 2) Pagpigil ng impormasyon na kailangang ibigay ng distrito sa ilalim ng WAC 392-190-065 o WAC 392-190-005. Ang mga reklamo ay maaaring isumite sa pamamagitan ng koreo, fax, e-mail o hand-delivery sa alinmang distrito, paaralan o sa opisyal ng pagsunod sa distrito na responsable sa pagsisiyasat sa mga reklamo sa diskriminasyon. Ang sinumang empleyado ng distrito na makatanggap ng reklamo na nakakatugon sa mga pamantayang ito ay aabisuhan kaagad sa opisyal ng pagsunod.

C. Ang tumutugon ay nangangahulugang ang taong pinaghihinalaang may pananagutan o maaaring may pananagutan sa paglabag na sinasabing sa reklamo.

Ang pangunahing layunin ng pamamaraang ito ay upang makakuha ng isang patas na solusyon sa isang makatwirang reklamo. Sa layuning ito, gagawin ang mga tiyak na hakbang. Ang distrito ay ipinagbabawal ng batas mula sa pananakot, pananakot, pagpilit o diskriminasyon laban sa sinumang indibidwal para sa layuning makagambala sa kanilang karapatang magsampa ng karaingan sa ilalim ng pamamaraang ito at mula sa pagganti laban sa isang indibidwal para sa pagsasampa ng naturang karaingan.

A. Impormal na Proseso para sa Resolusyon

      Kapag ang isang kawani ay may problema sa trabaho tungkol sa pantay na pagkakataon sa trabaho, tatalakayin niya ang problema sa agarang superbisor, human resources director, o superintendente sa loob ng 60 araw mula sa mga pangyayari na nagdulot ng problema. Ang miyembro ng kawani ay maaari ding hilingin sa opisyal ng pagsunod na lumahok sa impormal na pamamaraan ng pagsusuri. Ito ay nilayon na ang impormal na talakayan ay lutasin ang isyu. Kung naramdaman ng kawani na hindi siya makalapit sa superbisor dahil sa pagkakasangkot ng superbisor sa sinasabing diskriminasyon, maaaring direktang makipag-ugnayan ang miyembro ng kawani sa opisyal ng pagsunod bago ituloy ang mga pormal na pamamaraan. Kung ang talakayan sa opisyal o agarang superbisor ay hindi malutas ang isyu ang miyembro ng kawani ay maaaring magpatuloy sa pormal na pamamaraan ng pagsusuri. Sa panahon ng impormal na proseso, aabisuhan ng distrito ang nagrereklamo ng kanilang karapatang magsampa ng pormal na reklamo.

B. Pormal na Proseso para sa Resolusyon

Unang Antas: Reklamo sa Distrito

Dapat isaad ng reklamo ang mga partikular na aksyon, kundisyon, o pangyayari na sinasabing lumalabag. Sa pagtanggap ng isang reklamo, ang opisyal ng pagsunod ay magbibigay sa nagrereklamo ng isang kopya ng pamamaraang ito. Sisiyasatin ng opisyal ng pagsunod ang mga paratang na itinakda sa loob ng 30 araw sa kalendaryo. Ang distrito ng paaralan at nagrereklamo ay maaaring sumang-ayon na lutasin ang reklamo bilang kapalit ng pagsisiyasat. Ang opisyal ay magbibigay sa superintendente ng isang buong nakasulat na ulat ng reklamo at ang mga resulta ng imbestigasyon.

Ang superintendente o itinalaga ay tutugon sa nagrereklamo na may nakasulat na desisyon nang mabilis hangga't maaari, ngunit hindi lalampas sa 30 araw sa kalendaryo pagkatapos matanggap ang nakasulat na reklamo, maliban kung napagkasunduan ng nagrereklamo o kung kinakailangan ng mga pambihirang pangyayari na nauugnay sa reklamo. pagpapalawig ng takdang panahon. Kung sakaling kailanganin ang extension, aabisuhan ng distrito ang nagrereklamo nang nakasulat ang dahilan ng extension at ang inaasahang petsa ng pagtugon. Sa oras na tumugon ang distrito sa nagrereklamo, dapat magpadala ang distrito ng kopya ng tugon sa opisina ng superintendente ng pampublikong pagtuturo.

Kasama sa desisyon ng superintendente o itinalaga ang: 1) isang buod ng mga resulta ng imbestigasyon; 2) kung nabigo ang distrito na sumunod sa mga batas laban sa diskriminasyon; 3) kung may nakitang hindi pagsunod, mga hakbang sa pagwawasto na sa tingin ng distrito ay kinakailangan upang itama ito; at 4) paunawa ng karapatan ng nagrereklamo na umapela sa lupon ng paaralan at ang kinakailangang impormasyon sa paghahain. Ang tugon ng superintendente o itinalaga ay ibibigay sa isang wika na mauunawaan ng nagrereklamo at maaaring mangailangan ng tulong sa wika para sa mga nagrereklamo na may limitadong kasanayan sa Ingles alinsunod sa Title VI ng Civil Rights Act of 1964. 

Ang anumang mga hakbang sa pagwawasto na itinuturing na kinakailangan ay ipapatupad nang mabilis hangga't maaari, ngunit hindi lalampas sa 30 araw ng kalendaryo kasunod ng pagpapadala ng nakasulat na tugon ng superintendente sa nagrereklamong partido maliban kung napagkasunduan ng nagrereklamo.

Ikalawang Antas – Apela sa Lupon ng mga Direktor

Kung ang nagrereklamo ay hindi sumasang-ayon sa nakasulat na desisyon ng superintendente o ng itinalaga, ang nagrereklamo ay maaaring maghain ng nakasulat na paunawa ng apela sa kalihim ng lupon sa loob ng sampung (10) araw sa kalendaryo kasunod ng petsa kung kailan natanggap ng nagrereklamo ang tugon.

Ang lupon ay magtatakda ng pagdinig na magsisimula sa ikadalawampu (20th) araw ng kalendaryo kasunod ng paghahain ng nakasulat na paunawa ng apela maliban kung napagkasunduan ng nagrereklamo at ng superintendente o para sa mabuting dahilan. Ang parehong partido ay papayagang magpresenta ng mga testigo at testimonya na sa tingin ng lupon ay may kaugnayan at materyal. Maliban kung napagkasunduan ng nagrereklamo, ang lupon ay magbibigay ng nakasulat na desisyon sa loob ng tatlumpung (30) araw sa kalendaryo kasunod ng paghahain ng paunawa ng apela at bibigyan ang nagrereklamo ng kopya ng desisyon. Ang desisyon ng lupon ay ibibigay sa isang wika na mauunawaan ng nagrereklamo, na maaaring mangailangan ng tulong sa wika para sa mga nagrereklamo na may limitadong kasanayan sa Ingles alinsunod sa Title VI ng Civil Right Act. Kasama sa desisyon ang paunawa ng karapatan ng nagrereklamo na umapela sa superintendente ng pampublikong pagtuturo at tutukuyin kung saan at kung kanino dapat isampa ang apela. Magpapadala ang distrito ng kopya ng desisyon sa apela sa opisina ng superintendente ng pampublikong pagtuturo.

Ikatlong Antas - Reklamo sa Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

Kung ang nagrereklamo ay hindi sumasang-ayon sa desisyon ng lupon ng mga direktor, o kung ang distrito ay hindi sumunod sa pamamaraang ito, ang nagrereklamo ay maaaring magsampa ng reklamo sa superintendente ng pampublikong pagtuturo.

1. Ang isang reklamo ay dapat matanggap ng Superintendente ng Pampublikong Instruksyon sa o bago ang ikadalawampu (20th) araw kasunod ng petsa kung kailan nakatanggap ang nagrereklamo ng nakasulat na paunawa ng desisyon ng lupon ng mga direktor maliban kung ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay nagbibigay ng extension para sa mabuting dahilan. Ang mga reklamo ay maaaring isumite sa pamamagitan ng koreo, fax, electronic mail, o hand delivery.

2. Ang isang reklamo ay dapat nakasulat at may kasamang: 1) Isang paglalarawan ng mga partikular na kilos, kundisyon o pangyayari na sinasabing lumalabag sa mga naaangkop na batas laban sa diskriminasyon; 2) Ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kabilang ang address, ng nagrereklamo; 3) Ang pangalan at address ng distrito na napapailalim sa reklamo; 4) Isang kopya ng reklamo ng distrito at desisyon ng apela, kung mayroon man; at 5) Isang iminungkahing resolusyon ng reklamo o hiniling na lunas. Kung ang mga paratang ay tumutukoy sa isang partikular na mag-aaral, ang reklamo ay dapat ding isama ang pangalan at tirahan ng mag-aaral, o sa kaso ng isang walang tirahan na bata o kabataan, impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

3. Sa pagtanggap ng reklamo, ang Tanggapan ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay maaaring magpasimula ng pagsisiyasat, na maaaring kabilang ang pagsasagawa ng independiyenteng pagsusuri sa lugar. Maaari ding imbestigahan ng OSPI ang mga karagdagang isyu na may kaugnayan sa reklamo na hindi kasama sa paunang reklamo o apela sa superintendente o lupon. Kasunod ng imbestigasyon, gagawa ang OSPI ng independiyenteng pagpapasiya kung nabigo ang distrito na sumunod sa RCW 28A.642.010 o Kabanata 392-190, WAC at maglalabas ng nakasulat na desisyon sa nagrereklamo at sa distrito na tumutugon sa bawat paratang sa reklamo at anumang iba pang isyu sa hindi pagsunod na natukoy nito. Kasama sa nakasulat na desisyon ang mga aksyong pagwawasto na itinuturing na kinakailangan upang iwasto ang hindi pagsunod at ang dokumentasyong dapat ibigay ng distrito upang ipakita na ang pagwawasto ay nakumpleto na.

Ang lahat ng mga aksyong pagwawasto ay dapat makumpleto sa loob ng mga takdang panahon na itinakda ng OSPI sa nakasulat na desisyon maliban kung ang OSPI ay nagbibigay ng extension. Kung hindi makakamit ang napapanahong pagsunod, maaaring kumilos ang OSPI kabilang ngunit hindi limitado sa pagre-refer sa distrito sa naaangkop na mga ahensya ng estado o pederal na binigyan ng kapangyarihang mag-utos ng pagsunod.

Ang isang reklamo ay maaaring lutasin anumang oras kapag, bago matapos ang pagsisiyasat, ang distrito ay boluntaryong sumang-ayon na lutasin ang reklamo. Ang OSPI ay maaaring magbigay ng teknikal na tulong at mga paraan ng pagresolba ng hindi pagkakaunawaan upang malutas ang isang reklamo. 
 

Ikaapat na Antas - Administrative Hearing

Ang isang nagrereklamo o distrito ng paaralan na nagnanais na umapela sa nakasulat na desisyon ng Opisina ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay maaaring maghain ng nakasulat na paunawa ng apela sa OSPI sa loob ng tatlumpung (30) araw sa kalendaryo kasunod ng petsa ng pagtanggap ng nakasulat na desisyon ng tanggapang iyon. Ang OSPI ay magsasagawa ng isang pormal na administratibong pagdinig alinsunod sa Administrative Procedures Act, Kabanata 34.05, RCW.

C. Pamamagitan

Sa anumang oras sa panahon ng pamamaraan ng reklamo sa diskriminasyon na itinakda sa WAC 392-190-065 hanggang 392-190-075, ang isang distrito ay maaaring, sa sarili nitong gastos, mag-alok ng pamamagitan. Ang nagrereklamo at ang distrito ay maaaring sumang-ayon na palawigin ang mga takdang panahon sa proseso ng reklamo sa diskriminasyon upang ituloy ang pamamagitan.

Ang layunin ng pamamagitan ay upang bigyan ang nagrereklamo at ang distrito ng pagkakataon na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan at maabot ang isang kasunduan na katanggap-tanggap sa isa't isa sa pamamagitan ng paggamit ng isang walang kinikilingan na tagapamagitan. Ang pamamagitan ay dapat na boluntaryo at nangangailangan ng kapwa kasunduan ng magkabilang panig. Ito ay maaaring wakasan ng alinmang partido anumang oras sa panahon ng proseso ng pamamagitan. Maaaring hindi ito gamitin upang tanggihan o antalahin ang karapatan ng nagrereklamo na gamitin ang mga pamamaraan ng reklamo. 

Ang pamamagitan ay dapat isagawa ng isang kwalipikado at walang kinikilingan na tagapamagitan na maaaring hindi: 1) Maging isang empleyado ng alinmang distrito ng paaralan, pampublikong charter school, o iba pang pampubliko o pribadong ahensya na nagbibigay ng mga serbisyong nauugnay sa edukasyon sa isang mag-aaral na paksa ng reklamo pinapamagitan; o 2) Magkaroon ng personal o propesyonal na salungatan ng interes. Ang isang tagapamagitan ay hindi itinuturing na isang empleyado ng distrito o charter school o iba pang pampubliko o pribadong ahensya dahil lamang siya ay nagsisilbi bilang isang tagapamagitan. 

Kung magkasundo ang mga partido sa pamamagitan ng pamamagitan, maaari silang magsagawa ng legal na may bisang kasunduan na nagtatakda ng resolusyon at nagsasaad na ang lahat ng mga talakayan na naganap sa panahon ng pamamagitan ay mananatiling kumpidensyal at hindi maaaring gamitin bilang ebidensya sa anumang kasunod na reklamo, angkop na proseso ng pagdinig. o sibil na paglilitis. Ang kasunduan ay dapat pirmahan ng nagrereklamo at ng kinatawan ng distrito na may awtoridad na magbigkis sa distrito.

D. Pagpapanatili ng mga Tala

Ang mga file na naglalaman ng mga kopya ng lahat ng sulat na may kaugnayan sa bawat reklamo na ipinarating sa distrito at ang disposisyon, kasama ang anumang mga hakbang sa pagwawasto na ginawa ng distrito, ay pananatilihin sa opisina ng opisyal ng pagsunod sa distrito sa loob ng 6 na taon.

Mga mapagkukunan

  1. Pakikipag-ugnayan sa Distrito

Chris Gardea

Katulong na Tagapangasiwa

Mga Pampublikong Paaralan ng Walla Walla

364 S. Park

Walla Walla, WA 99362

509-526-6712

  1. Mga Contact ng Estado

Superintendent ng Public Instruction

Equity and Civil Rights Office

PO Box 47200

Olympia, WA 98504-7200

360-725-6162

3. Komisyon sa Mga Karapatang Pantao ng Estado ng Washington

711 South Capitol Way, Suite 402

PO Box 42490

Olympia, WA 98504-2490

360-753-6770

4. Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil

US Department of Education

915 Second Avenue, Room 3310

Seattle, WA 98174

206-607-1600

Binago: Setyembre 2017

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System