A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

4300 (P) - Mga Pakikipag-ugnayang Pampulitika sa mga Ahensya ng Pamahalaan

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 4300

UGNAYAN PAMPULITIKA SA MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN

Ang lahat ng mga aktibidad na "lobbying" sa ngalan ng distrito ng paaralan ay dapat isagawa sa ilalim ng direksyon ng superintendente at/o lupon. Para sa mga layunin ng pamamaraang ito, ang ibig sabihin ng "lobbying" ay pagtatangkang impluwensyahan ang pagpasa o pagkatalo ng anumang batas o ang pag-ampon o pagtanggi sa anumang tuntunin, pamantayan, rate, o iba pang legislative na pagsasabatas ng alinmang ahensya ng estado.

Ang mga pondo ng distrito ay hindi dapat gugulin para sa mga hapunan, libangan, o mga kontribusyon sa kampanya.

Inilabas: Setyembre 2003

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System