A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

4110 (P) - Mga Komite ng Tagapayo ng Mamamayan at Task Force

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 4110

MGA ADVISORY COMMITTEES AT TASK FORCES NG MGA MAMAMAYAN

Ang mga sumusunod na alituntunin ay para tulungan ang isang citizens' advisory committee o task force:

A. Ang isang tiyak na singil o pagtatalaga ay dapat gawin sa komite.

B. Ang lupon ay dapat humirang ng isang miyembro ng komite batay sa interes ng tao at sa pasya ng lupon sa potensyal na kontribusyon ng indibidwal sa pagsasakatuparan ng gawain ng komite.

C. Ang komite ay magiging advisory lamang. Ang lupon ay hindi at, sa ilalim ng batas ay hindi maaaring, talikuran ang mga responsibilidad nito sa paggawa ng desisyon.

D. Ang komite ay dapat gumawa ng pana-panahong mga ulat sa pag-unlad sa lupon; ang naturang pansamantalang mga ulat gayundin ang mga huling natuklasan at rekomendasyon ng komite ay dapat maging mga usapin ng pampublikong rekord sa bisa ng kanilang pagtatanghal sa lupon sa isang pampublikong pulong ng lupon.

E. Ang mga rekomendasyon ng minorya, gayundin ang sa karamihan, ay maaaring iharap sa lupon.

F. Ang tagal ng komite ay dapat ipahiwatig kapag ito ay itinatag. Maaaring pahintulutan ng lupon ang komite na ipagpatuloy ang gawain nito lampas sa orihinal na petsa ng pagwawakas.

G. Ang mga consultant ng staff at iba pang tulong sa mapagkukunan ay dapat gawin. Maaaring piliin ng komite na humiling ng payo o opinyon mula sa iba, kabilang ang mga kinatawan ng mamamayan.

H. Ang mga alituntunin sa pulong ng komite ay ang mga sumusunod:

1. Ang dalas ng mga pagpupulong, mga oras ng pagpupulong, mga lokasyon, at ang uri ng mga anunsyo ng pulong ay karaniwang tinutukoy ng komite.

2. Ang komite ay maaaring mag-imbita ng pampublikong pagdalo kung sa palagay nito ang pagdalo ay magpapadali sa pagsasakatuparan ng mga layunin nito.

3. Ang komite ay dapat bumuo ng mga pamamaraan ng pagpupulong upang tumulong sa maayos na pagtugis ng gawain nito.

I. Ang mga gastos ng komite ay maaaring payagan kung pinahintulutan nang maaga.

J. Ang paghirang ng tagapangulo ng komite ay magiging prerogative ng lupon.

K. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon na maglingkod sa komite, ipinahihiwatig ng isang tao ang kanyang pagpayag na sumunod sa mga alituntunin ng lupon para sa isang citizens' advisory committee/task force at may partikular na mga alituntunin at pamamaraan na binuo para sa komite.

Inilabas: Setyembre 2003

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System