A+ A A-

Mga Biyahe ng Patlang

pagpapakilala

Ang mga layunin ng mga pamamaraang ito ay tumulong na matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga estudyante, kawani at mga boluntaryo.

Ang mga field trip ay tinukoy bilang paglalakbay palayo sa lugar ng paaralan, sa ilalim ng pangangasiwa ng isang empleyado, na may aprubadong kurso ng pag-aaral, para sa layuning bigyan ang mga mag-aaral ng direktang karanasan sa pag-aaral na hindi available sa silid-aralan at/o sa campus. Ang transportasyon papunta at pabalik sa site ay sa pamamagitan ng aprubadong transportasyon ng distrito, na sinigurado ng distrito sa ngalan ng mga mag-aaral (hal. tren, hangin, o iba pang paglalakbay), o maaaring mangailangan ng paglalakad papunta at mula sa gustong lugar.

Ang isang field trip ay itinuturing na itinataguyod ng paaralan kung ang mga pondo ng distrito o ASB ay nagbabayad para sa aktibidad, ito ay bahagi ng prosesong pang-edukasyon, o ito ay pinangangasiwaan o pinangangasiwaan ng (mga) empleyado ng paaralan sa ilalim ng kanilang opisyal na tungkulin. Ang isang field trip ay itinuring na hindi sponsored ng paaralan kung walang ginagamit na pondo ng paaralan, ang aktibidad ay hindi bahagi ng o extension sa isang klase o aktibidad ng paaralan, ang paaralan/distrito ay hindi pinangalanan sa mga materyal na pang-promosyon, ang distrito ay walang pananagutan para sa pangangasiwa , at hindi nagaganap ang field trip sa oras ng paaralan (tingnan ang mga alituntunin sa ibaba para sa mga biyahe/aktibidad na hindi inisponsor ng paaralan).

Mga Alituntunin para sa Mga Field Trip/Mga Aktibidad na Inisponsor ng Paaralan

1. Ang pag-apruba ng Principal/Administrator ay dapat humingi at matanggap bago ang anumang komunikasyon sa mga mag-aaral at/o mga pamilya tungkol sa iminungkahing paglalakbay.

2. Ang nangangasiwa na kawani ay dapat makipag-ugnayan sa (mga) patutunguhan ng field trip upang gumawa ng mga tiyak na pagsasaayos para sa field trip upang ang nais na aktibidad ay maiugnay sa silid-aralan at/o mga aktibidad sa pag-aaral.

3. Dapat kumpletuhin at isumite ng nangangasiwa na kawani ang "Preliminary Approval Form” sa punong-guro ng paaralan at/o superbisor man lang apat na linggo bago ang field trip. Ang mga biyaheng may mas mataas na panganib na aktibidad, magdamag, sa labas ng estado (hindi kasama ang Umatilla County, Oregon), at mga paglalakbay sa labas ng bansa ay dapat isumite ng hindi bababa sa anim na linggo bago ang biyahe at dapat aprubahan ng Assistant Superintendent.

4. Kapag naaprubahan, ang nangangasiwa na miyembro ng kawani ay dapat makipag-ugnayan sa naaangkop na kalihim ng tanggapan sa harapan upang ayusin ang mga kinakailangang akomodasyon sa transportasyon sa Departamento ng Transportasyon sa pamamagitan ng Trip Direct (walang personal/pribadong transportasyon ang pinahihintulutan para sa mga field trip na inisponsor ng paaralan ayon sa patakaran ng board 6625).

5. Ang nangangasiwa na kawani ay may pananagutan sa pag-aayos ng mga pangangailangan sa serbisyo ng pagkain kapag naaprubahan na ang biyahe. Kung ibinigay ng WWPS, mangyaring ilagay ang order sa Kitchen Manager kahit man lang dalawang linggo bago ang field trip

6. Ang nangangasiwa na miyembro ng kawani ay may pananagutan sa pag-secure at pag-uugnay ng karagdagang pangangasiwa ng nasa hustong gulang para sa paglalakbay (isang nasa hustong gulang hanggang sa maximum na sampung mag-aaral). Ang mga karagdagang pagbubukod para sa mas mataas na peligro, magdamag, sa labas ng estado, at sa labas ng bansa na mga paglalakbay ay maaaring gawin ng Assistant Superintendent batay sa mga sumusunod na bahagi ng biyahe.

A. Distansya mula sa paaralan at ang kakayahang magbigay ng karagdagang suporta para sa mga emerhensiya o hindi inaasahang pangyayari.
B. Edad at antas ng kapanahunan ng mga mag-aaral.
C. Kalikasan ng kaganapan kabilang ang tagal, kapaligiran, at ang kalapitan sa ibang mga superbisor na nasa hustong gulang.

7. Ang bawat mag-aaral na kalahok sa isang field trip ay dapat makatanggap ng “Parent/Guardian Field Trip Description and Itinerary” (Ingles)(Espanyol) at ibalik ang nilagdaang “Parent/Guardian Field Trip Permission Consent Form (Ingles) (Espanyol). "

Form

Iba Pang Mga Form:

  • Pahayag ng Pagbubunyag ng Volunteer: Ingles | Espanyol
  • Kahilingan sa Washington State Patrol para sa Impormasyon sa Kasaysayan ng Kriminal: Ingles | Espanyol
  • Mga Alituntunin para sa mga Volunteer Field Trip Chaperones: Ingles | Espanyol
  • Field Trip Transportation Release Form: Ingles | Espanyol

Mga Alituntunin para sa Mga Biyahe/Mga Aktibidad na Naka-sponsor na Hindi Paaralan

Ang mga miyembro ng staff na nag-oorganisa ng paglalakbay ng mag-aaral para sa mga biyahe/aktibidad na hindi inisponsor ng paaralan (hal. EF Tours, Brightspark, ACIS) ay dapat magrepaso at sumunod sa mga sumusunod:

1. Ang lahat ng mga sulat sa paglalakbay o patalastas ay dapat magsaad na ang distrito ng paaralan ay hindi nag-eendorso o nag-isponsor ng naturang paglalakbay. Kinikilala ng Distrito ang mga karapatan ng isang indibidwal na empleyado na makisali sa mga aktibidad na ito para sa tubo o hindi pangkalakal. Ang lahat ng mga abiso ay dapat na naaayon sa oras, lugar, at paraan ng iba pang mga abiso na hindi pang-distrito.

2. Ang pagpaplano at pangangalap ng pondo para sa paglalakbay ay maaaring hindi makagambala sa pagiging epektibo ng empleyado o mga itinalagang responsibilidad at hindi dapat isagawa sa araw ng paaralan o oras ng kontrata.

3. Anumang mga pagpupulong na gaganapin sa ari-arian ng distrito ng paaralan ay dapat sumunod sa Kasunduan sa Paggamit ng Pasilidad ng Walla Walla School District.

4. Ang Distrito ng Paaralan ng Walla Walla ay hindi aako ng pinansyal na kontribusyon o obligasyon para sa paglalakbay. Ang mga pondo ay hindi dapat kolektahin sa paaralan at hindi maaaring ideposito sa mga pondo ng paaralan o ASB.

5. Ang mga indibidwal ay may pananagutan para sa kanilang sariling insurance coverage.

6. Walang mga kagamitan sa distrito ng paaralan ang maaaring gamitin upang isulong ang biyahe/aktibidad.

 

Para sa mga tanong, mangyaring bumisita sa administrator ng iyong site/program, o makipag-ugnayan kay Chris Gardea:

Chris Gardea
Katulong na Tagapangasiwa
Human Resources
cgardea@wwps.org
(509) 526-6711 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System