Magrehistro2024-25 Open Enrollment at Kindergarten Registration Bukas na Ngayon    Impormasyon sa Pagpapatala | Impormasyon sa Kindergarten

A+ A A-

Pagsasalin at Suporta sa Wika

Isa kang mahalagang bahagi ng edukasyon ng iyong anak!

Nagagawa ng Walla Walla Public Schools District na makipag-ugnayan sa iyo sa iyong wika tungkol sa mahalagang impormasyon at mga pagkakataon para sa iyong anak. Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa:

 • Pagpaparehistro at pagpapatala
 • Mga grado, pamantayang pang-akademiko, at pagtatapos
 • Mga tuntunin sa paaralan at disiplina ng mag-aaral
 • Pagdalo, pagliban, at pag-alis
 • Pahintulot ng magulang para sa mga aktibidad o programa
 • Pagsasara ng paaralan
 • Mga pagkakataong ma-access ang mga programa o serbisyo—kabilang ang mataas na kakayahan, advanced na placement, at mga programa sa pag-aaral ng wikang Ingles
 • Espesyal na edukasyon at mga serbisyo para sa mga mag-aaral na may mga kapansanan

Mga pagpupulong at pakikipag-usap sa mga guro at empleyado ng paaralan
Kapag nakikipag-usap ka sa mga guro o empleyado ng paaralan, ang paaralan ay makakapagbigay ng suporta sa wika kung kinakailangan. Kabilang dito ang mga kumperensya ng magulang-guro, mga pulong tungkol sa espesyal na edukasyon, o anumang iba pang pag-uusap tungkol sa edukasyon ng iyong anak.

Mga Tanong at Alalahanin

Kung mayroon kang mga katanungan o gustong humiling ng isang interpreter o pagsasalin, ang paaralan ng iyong anak ay dapat makatulong.

Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa aming mga serbisyo sa interpretasyon at pagsasalin ng distrito, mayroon kang ilang mga opsyon:

 • Makipag-ugnayan sa punong-guro ng paaralan ng iyong anak.
 • Makipag-ugnayan sa Equity Outreach Hotline sa 509-526-6787.
 • Makipag-ugnayan sa Equity and Civil Rights Office sa Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI): 360-725-6263 o www.k12.wa.us/equity

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System