A+ A A-

ASB


Pagpigil ng mga Diploma ng Mag-aaral:

Maaaring pigilin ng distrito ng paaralan ang diploma ng mag-aaral bilang tugon sa isang mag-aaral na napinsala o hindi bumabalik/nawala ang ari-arian ng paaralan upang ang distrito ay maaaring palitan o ayusin ang nawawala/nasira na asset (tandaan na hindi kasama dito ang tanghalian o iba pang bayad na maaaring tinasa ang isang mag-aaral). Ang distrito ay malapit na nakikipagtulungan sa bawat pamilya at sa kanilang mga indibidwal na kalagayan at madalas na gumagawa ng mga indibidwal na iskedyul ng pagbabayad, mga akomodasyon at posibleng pagwawaksi ng bayad depende sa mga pangyayari. Kung ang mga mag-aaral at/o ang kanilang mga pamilya ay nakikipag-usap at nakikipagtulungan sa kanilang mataas na paaralan upang bumuo ng isang plano o talakayin ang mga akomodasyon, ang mga diploma ay karaniwang hindi ipinagbabawal. Ang mga transcript at iba pang mga rekord ng mag-aaral ay hindi pinipigilan sa anumang pagkakataon.    

Kinakailangan ng mga distrito na i-publish at panatilihin ang sumusunod na impormasyon sa website nito: 

  • Ang bilang ng mga diploma na pinigil, sa pamamagitan ng pagtatapos ng klase, sa nakaraang tatlong taon ng pag-aaral
  • Ang bilang ng mga mag-aaral na karapat-dapat para sa libre at pinababang presyo na pagkain sa kanilang huling dalawang taon ng pagpapatala sa distrito 

Libre at Pinababang Porsyento ang Walla Walla Public School: 67%

Graduating Class ng 2020

  • Bilang ng mga diploma na pinigil dahil sa nasira o nawalang ari-arian: 127
  • Bilang ng mga mag-aaral na karapat-dapat para sa libre at pinababang tanghalian: 81 (64%)

Graduating Class ng 2021:

  • Bilang ng mga diploma na pinigil dahil sa nasira o nawalang ari-arian: 123
  • Bilang ng mga mag-aaral na karapat-dapat para sa libre at pinababang tanghalian: 74 (60%)

Graduating Class ng 2022:

  • Bilang ng mga diploma na pinigil dahil sa nasira o nawalang ari-arian: 138
  • Bilang ng mga mag-aaral na karapat-dapat para sa libre at pinababang tanghalian: 68 (49%)

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System